Systems Engineering

Door de invloed van de markt verschuiven taken en rollen, en door de toenemende omvang en complexiteit van projecten moeten partijen steeds meer informatie overdragen. Systems engineering (SE) is een manier om al deze informatie effectief vast te leggen.

Bij SE gaat het vooral over klanteneisen, ontwerpafwegingen en gemaakte keuzes. Door deze informatie goed op te slaan, voorkomen we miscommunicatie. Zo vermijden we fouten, vertragingen en schadeclaims.

De opdrachtgever moet de vraag duidelijk omschrijven, de opdrachtnemer moet zorgvuldig ontwerpen, de technische oplossingen verifiëren en valideren, en de kwaliteit van het werk waarborgen. Ook dienen de partijen uitgangspunten en afspraken met de omgeving vast te leggen. maken de noodzaak van gestructureerd werken alleen maar groter.

Enkele uitgangspunten van Systems engineering zijn:

  • Vroeg in de ontwikkelingsfase beschrijven van eisen en functies.
  • Tegelijkertijd zowel eisen afleiden als het ontwerp verder uitwerken.
  • Opstellen van klanteneisen-, systeemeisen- en vraagspecificaties.
  • Gestructureerd ontwerpen van de passende oplossing bij de eisen.
  • Realiseren van de oplossing en aantonen dat deze voldoet.
  • Het verifiëren en valideren van klanteisen-, systeemeisen-  en vraagspecificaties

Belangrijk is om Systems engineering niet alleen toe te passen in de civiele branche, maar ook in de installatiebranche. Juist in complexe projecten, zoals tunnels, sluizen, en waterkeringen, worden het installatie- en het civiele deel vaak van elkaar losgekoppeld. Dit kan leiden tot ontwerpfouten, problemen op raakvlakken en mogelijk tot storingen en veiligheidsrisico’s.

Systems Engineering

De term SE bestaat uit de begrippen ‘Systems’ en ‘Engineering’. Het eerste gedeelte van SE betreft dus Systemen.  Systemen bestaan per definitie uit delen die alleen samen het systeem en dus zijn functie kunnen laten vervullen.  Deze delen bestaan op hun beurt uit systemen of niet verder op te splitsen systeem elementen.

In de bovenstaande figuur is ook sprake van het “System of Interest” (SoI) en het “System of Systems” (SoS). Het SoI benoemt het systeem dat letterlijk onze interesse heeft. Dit kan voor elke stakeholder anders zijn, naargelang zijn interesse ligt.

Het tweede gedeelte van SE  bestaat uit de term Engineering en het omvat meer dan het ontwerpen of bouwen van systemen. Het gaat om de engineering activiteiten gedurende de complete levenscyclus van het systeem.